جهت مشاهده مطالب مرتبط با این مقاله اینجا را لمس کنید

می توانید از طریق تماس تلفنی یا ارسال پیام در وب سایت، شکایت و نارضایتی خود را ثبت کنید تا همکاران واحد فروش رودیکا موضوع را پیگیری نمایند.